Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikta informacija tam, kad Jūs galėtumėte suprasti, kokius asmens duomenis renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pvz. tai galėtų būti: Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir t.t.

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę nepateikti savo Asmens duomenų.

UAB „Reala nekilnojamasis turtas“, juridinio asmens kodas 304701489, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius, korespondencijos adresas Mėnulio g. 7, Vilnius, tel. Nr. +370 603 56049, e.l. paštas info@reala.lt, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas (toliau – Duomenų valdytojas).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, mūsų įmonės vidaus administravimo tikslu, siekiant suteikti konsultaciją, sudaryti ar įvykdyti paslaugų teikimo sutartį, komunikuoti su trečiaisiais asmenimis, vykdant mūsų įmonės veiklą. 

Jūsų asmens duomenys renkame šiais būdais:

 • tiesiogiai iš Jūsų, kai kreipiatės dėl paslaugų teikimo (pvz.: apsilankote mūsų svetainėje www.reala.lt, Jums užpildžius susisiekimo formą, susisiekiate su mumis telefonu ar kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, el. paštu ir/ar asmeniškai);
 • iš kitų asmenų, išskyrus duomenų subjektą (pvz.: sutuoktinis pateikia kito sutuoktinio Asmens duomenis, Asmens duomenis pateikia įgaliotas atstovas ir pan.);
  Tokiu atveju reikalaujame, kad šie duomenų subjektai būtų informuoti apie jų Asmens duomenų atskleidimą Duomenų valdytojui ir Asmens duomenų tvarkymo tikslą. Be to, tokiais atvejais reikalaujame, kad duomenų subjektus supažindintumėte su Duomenų valdytojo Privatumo politika, jei teikiate ne savo, bet kito duomenų subjekto Asmens duomenis.
 • iš kitų išorinių šaltinių, pavyzdžiui, viešųjų ir privačių registrų (VĮ Nekilnojamojo turto registras), kreditų biurų (pvz.: „Creditinfo“), valstybinių institucijų, įskaitant informaciją iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų duomenų bazių ir viešai prieinamų šaltinių (pvz.: per Linkedin socialinį tinklą, Jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip);
 • iš teisėsaugos institucijų ir kitų kompetentingų institucijų šioms pateikus užklausas, atliekant tyrimus ir pan.

Jūsų Asmens duomenų mums reikia, kad galėtume teikti Jums arba bendrovei ar asmeniui, kuriam atstovaujate, paslaugas. Negalėsime sudaryti sutarčių, arba susisiekti su Jumis ir pan., jei neturėsime Jūsų Asmens duomenų. Jūs galite atsisakyti pateikti savo Asmens duomenis tais atvejais, kai prašome Jūsų sutikimo. Tokiu atveju, jums nesutikus pateikti duomenų, vis tiek galėsime jums pasiūlyti alternatyvą.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų Asmens duomenis tvarkome šiais pagrindas:

 • siekiant suteikti konsultaciją bei sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas);
 • teisės aktų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas);
 • Jūsų duotas sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas);
 • mūsų teisėtas interesas, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesas yra viršesnis už mūsų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Tvarkomi Asmens duomenys. Aukščiau nurodytais tikslais mes galime rinkti ir tvarkyti šiuos Jūsų Asmens duomenis:

Tvarkymo tikslasJūsų tvarkomi Asmens duomenys
Mūsų vidaus administravimo tikslu (įmonės veiklos vykdymas, buvusių ir esamų darbuotojų informacijos valdymas ir kt.)Vardas, pavardė; asmens kodas, gimimo data; paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumento registracijos data ir numeris; pilietybė, lytis, tautybė, nuotrauka, parašas, šeiminė padėtis, šeimos narių ir išlaikytinių vardai bei pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris (namų ir asmeninio mobiliojo ryšio), elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmens socialinio draudimo numeris, gyvenimo ir veiklos aprašymas, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo stažą; duomenys apie mokymąsi, duomenys apie atostogas, duomenys apie komandiruotes, duomenys apie darbo užmokestį, dalyvavimą pensijų kaupime, duomenys apie pašalpas, išmokas, kompensacijas, informacija apie dirbtą darbo laiką, duomenys apie atskirą darbo grafiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, darbo pareigų pažeidimus.
Konsultacijų suteikimo bei sutarčių (paslaugų teikimo, konsultavimo, nuomos, preliminarios, rangos, bendradarbiavimo ir kt.) sudarymo ir vykdymoVardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, atstovaujamos įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos, nekilnojamojo turto adresas, registro numeris ir unikalusis numeris, duomenys apie turtą ir pajamas, skolinius įsipareigojimus, kredito istorijos duomenys, užimtumo (profesiniai) duomenys, duomenys apie šeimą, data; atstovo, įgaliotinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, pareigos, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, pilietybė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, išdavimo data, galiojimo terminas, dokumentą išdavusi arba pilietybę suteikusi valstybė), atstovavimo pagrindas; kiti sutarties turinyje esantys duomenys; komunikacijos duomenys: susirašinėjimas (el. korespondencija).
Atsiskaitymo tikslu, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimoVardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyv. vietos adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamos įmonės, įstaigos pavadinimas, pareigos, parašas, data, skolos suma.
Komunikacija, susijusi su mūsų įmonės veikloje kylančiais klausimaisKontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamos įmonės, įstaigos, pavadinimas, pareigos.

Mes neįsipareigojame informuoti asmenis (pvz.: šeimos narius), kurių asmens duomenis Jūs pateikiate mums, dėl jų asmens duomenų tvarkymo. Pateikdami trečiųjų asmenų asmens duomenis mums Jūs užtikrinate, kad tokie tretieji asmenys yra tinkamai informuoti apie tai, kad jų asmens duomenis tvarkys Duomenų valdytojas bei patvirtinate, kad juos supažindinote su šioje Privatumo politikoje skelbiama informacija.

Asmens duomenų tvarkymo terminai. Jūsų Asmens duomenis saugojame ne ilgiau nei reikia tam tikram tikslui ar tikslams, kuriam ar kuriems Asmens duomenys buvo surinkti. Mes visuomet saugosime Asmens duomenis, kuriuos surinkome rengdamiesi sudaryti sutartį su Jumis arba vykdydami tokią sutartį, bent jau iki tokios sutarties galiojimo pabaigos. Be to, norėdami apginti savo teisėtus interesus, galime duomenis saugoti dar dešimt (10) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

Jei taikomuose įstatymuose būtų nustatytas konkretus laikotarpis, kurį privalome saugoti jūsų Asmens duomenis, tuomet visuomet vadovausimės jais.

Finansiniai bei kiti dokumentai, kuriems teisės aktai nustato specialius saugojimo terminus, saugomi teisės aktų nustatytais laikotarpiais. Praėjus nurodytam laikotarpiui, Asmens duomenys bus ištrinti be galimybės juos atgaminti.

Kam perduodami Jūsų Asmens duomenys:

 • Valstybės ir valdžios institucijoms. Kai to reikalauja teisės aktai galime pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurioms yra pavesta vykdyti įstatymuose numatytas funkcijas;
 • Duomenų tvarkytojams. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti IT specialistams, šio tinklalapio administravimą teikiančioms įmonėms, finansavimą teikiantiems asmenims (bankams, kredito unijoms ir kt.), apskaitą tvarkančiai įmonei ir kitiems subjektams, kurios padeda vykdyti mūsų veiklą;
 • teismui, antstoliui, mus atstovaujančiam teisininkui ar kitam asmeniui, siekiant įgyvendinti ir apsaugoti savo teises ir interesus.

Duomenų tvarkymo teritorija. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems ES / EEE valstybėse narėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

Asmens duomenys duomenų gavėjams esantiems trečiosiose valstybėse teikiami tik gavus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.

Saugumo priemonės. Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, imamės tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą mūsų paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti. Taip pat esame įsidiegę technines ir organizacines priemones (tinkamų kompiuterinių sistemų parinkimą ir sukonfigūravimą, aktualių jungčių apsaugą, duomenų ir bylų apsaugą, taip pat organizacines priemones, pavyzdžiui, prieigos prie šių sistemų, bylų ir patalpų ribojimą, kruopščią prieglobos ir kitų IT paslaugų teikėjų atranką ir stebėseną, nuolatinį mūsų darbuotojų mokymą), apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės:

 • žinoti apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis. Turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Pateikus prašymą, mes:
  • patvirtiname, ar su jumis susiję Asmens duomenys tvarkomi ar ne, ir pateikiame informaciją apie tvarkymo tikslus, atitinkamų Asmens duomenų kategorijas ir gavėjus, kuriems Asmens duomenys atskleidžiami, arba tokių gavėjų kategorijas;
  • pranešame, kokie Asmens duomenys tvarkomi, ir visą turimą informaciją apie jų šaltinį.
 • reikalauti, kad ištaisytume Jūsų Asmens duomenis. Turite teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius ar neišsamius mūsų tvarkomus jūsų Asmens duomenis.
 • reikalauti, kad ištrintume Jūsų Asmens duomenis. Turite teisę reikalauti, kad ištrintume tvarkomus jūsų Asmens duomenis, jei:
  • Asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
  • atšaukėte sutikimą, jei jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi tik sutikimo pagrindu;
  • nesutinkate su Asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su savo Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslams;
  • nebeturime teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų duomenis;
  • Asmens duomenys privalo būti ištrinti vykdant teisinę prievolę.
 • esant teisėtam pagrindui, kreiptis dėl Jūsų Asmens duomenų apribojimo. Turite teisę reikalauti, kad apribotume tolesnį jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei:
  • užginčijate Asmens duomenų tikslumą;
  • Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;
  • paprieštaraujate, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, kol bus įvertinta, ar teisėti interesai tvarkyti jūsų Asmens duomenys yra viršesni už jūsų interesus. 
 • kreiptis dėl Jūsų Asmens duomenų perkėlimo, kuris gali būti atliekamas tik esant ir užtikrinant saugias technines priemones, kurios neturėtų neigiamos įtakos Asmens duomenų saugumui. Turite teisę gauti tvarkomus Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Šią teisę turite tiek, kiek ji susijusi su jūsų Asmens duomenimis, kuriuos mes gavome iš Jūsų ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdydama sutartį ar kuriuos tvarkome automatizuotai.
 • pateikti nesutikimą. Turite teisę nesutikti su jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kai tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas arba viešasis interesas. Gavę tokį Jūsų prašymą, privalome arba sustabdyti tolesnius tvarkymo veiksmus, arba atsakyti Jums raštu ir paaiškinti priežastis, kodėl nevykdome Jūsų prašymo. Be to, mes galėsime ir toliau tvarkyti jūsų Asmens duomenis tiek, kiek būtina teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.
 • atšaukti duotą sutikimą. Kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, tačiau toks atšaukimas neturės įtakos tvarkymo iki sutikimo atšaukimo momento teisėtumui. Sutikimą atšaukti galite: pateikdami rašytinį prašymą adresu UAB „Reala nekilnojamasis turtas“, juridinio asmens kodas 304701489, Mėnulio g. 7, Vilnius arba el. paštu info@reala.lt.
 • pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo kompetentingai institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai https://vdai.lrv.lt/), jeigu manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Susisiekime. Prašymus, paklausimus ar skundus dėl Jūsų Asmens duomenų apsaugos galite pateikti el. paštu info@reala.lt. Atsakymai pateikiami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

Privatumo politikos galiojimas. Privatumo politika įsigaliojo 2022-11-30. Mes pasiliekame teisę šią Privatumo politiką bet kada pakeisti ir/ar papildyti tam, kad atitiktume teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis. Apie politikos pakeitimą informuosime interneto svetainėje www.reala.lt paskelbdami naujos Privatumo politikos redakciją. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo minėtu būdu dienos, nebent būtų nurodyta kita įsigaliojimo data.